Regulamin Sklepu Internetowego www.tewa.pl


§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem [www.tewa.p,l] prowadzony jest przez FHU Tewa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa , Połczyńska 79 , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Warszawa, 0000142556, NIP: 5222668190, REGON: 015278726 (zwana dalej „Sprzedawcą”).
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (zwani dalej „Klientami”).
 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej umowy sprzedaży i dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin”.

§2 Rejestracja i Konto Klienta

 1. Warunkiem skorzystania z oferty Sklepu jest założenie Konta Klienta poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu.
 1. Rejestracja Konta Klienta wymaga podania pełnych i prawdziwych danych firmy, w tym adresu e-mail, numeru telefonu, danych rejestrowych oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 1. Klient zobowiązany jest do ochrony danych dostępowych do Konta przed dostępem osób trzecich.

§3 Zawieranie umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach znajdujące się na stronach Sklepu, w tym opisy, ceny i dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 1. Zamówienie składane przez Klienta poprzez formularz dostępny w Sklepie jest ofertą zakupu określonego towaru na warunkach opisanych przy Towarze.
 1. Akceptacja zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, potwierdzona odpowiednim e-mailem, stanowi przyjęcie oferty, a umowa sprzedaży zostaje zawarta.

§4 Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów są podane w walucie polskiej i są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
 1. Płatności można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego, płatności elektronicznych lub na warunkach płatności odroczonych, określonych indywidualnie dla każdego Klienta.

§5 Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem i zależy od dostępności Towarów oraz wybranej formy płatności.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

§6 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży.
 1. Reklamacje wynikające z naruszenia praw gwarantowanych prawem lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać pisemnie lub elektronicznie na adres Sprzedawcy.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym przez Sprzedawcę, jednak nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie Sklepu.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 1. Spory wynikające z umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.